Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

Przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

| szkoła

Trwaja przygotowania młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania ( obecność na Mszy świętej ) a potem spotkanie formacyjne w salce domu parafialnego.

Nasze kolejne spotkania:

26 maja – Msza święta i spotkanie w salce

 

Warto wiedzieć

o Sakramentach

Według Katechizmu Kościoła katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją".

W Kościele katolickim istnieje siedem sakramentów:

- chrzest (łac. baptismum)

- bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego) (confirmatio)

- eucharystia (eucharistia)

- pokuta (spowiedź, s. pojednania) (paenitentia)

- namaszczenie chorych (unctio infirmorum)

- kapłaństwo (sacri ordines)

- małżeństwo (matrimonium)

 

Skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Jeżeli zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę, sakramenty są ważne "ex opere operato" (same w sobie, same przez się), czyli niezależnie od sprawiedliwości udzielającego (szafarza) i przyjmującego sakrament.

Chrzest i bierzmowanie należą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się na ogół z narodzinami i wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia - najważniejszy sakrament - jest znakiem pożywienia i wspólnoty; pokuta - misterium przebaczania grzechów, a namaszczenie chorych - misterium pomocy w chorobie.

Kapłaństwo upoważnia chrześcijanina do wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje ludzi do założenia chrześcijańskiego związku małżeńskiego. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje.

Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (chrzest, bierzmowanie, małżeństwo, święcenia (potocznie kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne (Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych).

 

Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej - tzw. sakramenty żywych (bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, święcenia (potocznie kapłaństwo), małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla złagodzenia grzechów - tzw. sakramenty umarłych (chrzest, pokuta).

 

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych święcenia (potocznie kapłaństwo), małżeństwo.

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. 
 

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie.

Są to:

- Namaszczenie olejem znaku Krzyża na czole ochrzczonego.

- Nałożenie ręki biskupa na jego głowę.

- Słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

 

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Skutki bierzmowania są następujące:

- udoskonala łaskę chrztu

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

- pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

- udoskonala naszą więź z Kościołem,

Bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu! Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter, czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

Zurück