Patron miesiąca


Św. Józef, Patron Kościoła Powszechnego i Patron Naszej Misji -19 marca

 

Przez cały ten miesiąc marzec czcimy Świętego, który jest przez papieży ogłoszony Patronem nie tylko jakiejś dziedziny naszego życia albo jakiejś grupy wiernych, lecz Opiekunem całego Kościoła Katolickiego.

 

 

Opieka św. Józefa nie tylko z tego względu jest szczególną i doskonałą, że jest pełną miłości i troskliwości dla nas, ale jeszcze i z tego względu, że jest niejako wszechwładną u Boga. Ewangelia nazywa go mężem Maryi (Tamże, 1, 27), a mąż, mówi Pismo Św., jest głową niewiasty (Ef 5, 23). On rządził św. Rodziną, i sam Bóg, uznając tę władzę Józefa, do Niego a nie do Maryi posyłał anioła, kiedy chodziło o ucieczkę do Egiptu, lub o powrót do Nazaretu.

 

 

Tak było na ziemi. A teraz, gdy św. Józef w niebie otrzymał nagrodę swej ojcowskiej opieki, czy możemy sądzić, że P. Jezus i Jego Matka, którzy tyle lat na ziemi czynili wolę św. Józefa, mogą odrzucić jakiekolwiek jego życzenia? Ojciec Niebieski, który go na ziemi wyniósł na tę niepojętą godność, że Mu dał powinności ojca względem swego Jednorodzonego Syna, czy mógł w dniu nagrody po wiernym sprawowaniu tego urzędu, ująć mu z tej władzy? Oczywiście nie! „Któż jest – mówi Zbawiciel – tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?” (Mt 24, 45). Wielu miał Bóg wiernych sług, ale do kogóż bardziej te słowa mogą się odnosić, jak do św. Patriarchy? Na nim najzupełniej spełniła się obietnica, którą Pan zaraz przydał: „Zaprawdę powiadam wam, że go postanowi nad wszystkimi dobrami swymi”. Św. Józef okazał się na ziemi dobrym gospodarzem w św. Rodzinie, i za to w niebie został jakoby gospodarzem i szafarzem wszystkich boskich łask i skarbów

 

 

Choć św. Józef opiekuje się całym Kościołem, oczywiście jednak szczególniejsze ma względy dla swych czcicieli, otacza osobliwą miłością tych, którzy mają do niego szczególne nabożeństwo. Każdy Święty, jak słusznie zauważył św. Alojzy, najchętniej nam dopomaga w osiągnięciu tych cnót, w których sam najbardziej się odznaczył, i tymi się najbardziej opiekuje, którzy o te cnoty szczególnie się starają. Otóż św. Józef, który pędził życie w ukryciu, w pokornej pracy i ustawicznym obcowaniu z Jezusem i Maryją, oczywiście najbardziej zajaśniał cnotami tego życia wewnętrznego i domowego. A jakież to są te cnoty, które zdobią wnętrze domu chrześcijańskiego? To duch modlitwy, czystość i miłość między domownikami. Pierwsza poświęca duszę, druga poświęca ciało, a trzecia wszystkie członki rodziny i domu trzyma w harmonii i prowadzi do wspólnego celu. Dom, w którym te trzy cnoty kwitną, przypomina św. Józefowi dom nazaretański, i Pan Jezus w takim domu z przyjemnością mieszka.

 

 

 

Św. Józef jest słusznie uważanym przez wszystkich mistrzów duchownych jako patron i wzór ducha modlitwy, i tego najpierw mamy się od niego uczyć. Bez ducha modlitwy nie można być prawym chrześcijaninem. „Potrzeba – mówi P. Jezus, a zatem wyraża nie radę, ale konieczny obowiązek – potrzeba zawsze się modlić, a nie ustawać” (Łk 18, 1), a więc nie tylko czasami odmawiać jakies pacierze, ale mieć ducha modlitwy. Aby otrzymać łaski, których potrzebuje każdej chwili, człowiek musi o nie prosić: „Proście a weźmiecie” (J 16, 24). To samo z pokusami: aby uchronić się niebezpieczeństw duchowych, aby pokonać pokusy, musimy się modlić: „Czujcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokusę” (Mt 26, 41). Również pamiętajmy obietnicę pańską: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam” (J 16, 23).

 

 

Nauczycielem takiej miłości jest św. Józef, Opiekun Kościoła powszechnego i też kościoła domowego, jak nazywamy rodzinę chrześcijańską. Prośmy zatem o Jego wstawiennictwo i opiekę w każdej potrzebie.

 

 

Św. Józefie – módl się za nami